Nauczyciele i opiekuni:

 • mgr Wioletta Kwiatkowska
 • Anna Pałkowska
 • Aurelia Gorzyńska - woźna oddziałowa

 

                                                                                                         „Kiedy śmieje się dziecko,
                                                                                         śmieje się cały świat”
                                                                                                    J. Korczak

Witamy po wakacjach wszystkie dzieci. Do grupy Motylków w tym roku będą uczęszczać dzieci 6 i 5 – letnie. Motylki w tym roku szkolnym będą pracowały pod czujnym okiem pań: Wioli Kwiatkowskiej i Ani Pałkowskiej. W przedszkolu będziemy uczestniczyć we wszystkich zajęciach, które pomogą nam rozwijać naszą osobowość oraz przeróżne talenty. Będziemy rysować, tańczyć, śpiewać, uczyć się przeróżnych wierszyków, piosenek. Od tego roku szkolnego wkroczymy w świat literek i cyfr. Poszerzymy swoje wiadomości n/t otaczającego nas świata. Przede wszystkim chcemy poznawać i doświadczać wszystkimi zmysłami, bawić się i cieszyć z każdego dnia spędzonego w przedszkolu.

W miesiącu Wrzesień:

Tematy tygodnia:

  Treści programowe:

  • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
  • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji
  • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu
  • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie
  • Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa
  • Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy
   charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów
  • Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach
  • Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne
   kryteria
  • Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością
  • Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym
  • Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia
  • Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu
  • Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych
  • Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobą obcą
  • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych
  • Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania
   kierunków                      
  • Uświadomienie wartości więzi międzyludzkich, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń
  • Przybliżenie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach
   z innymi
  • Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych
  • Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami.