Nauczyciele i opiekuni:

 • mgr Agnieszka Radkowiak
 • mgr Barbara Serafin
 • Elżbieta Jerchewicz – woźna oddziałowa

 

Grupa Żuczki to 4latki, które są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw   jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.   Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

W miesiącu Wrzesień:

Tematy tygodnia:

  Treści programowe:

  • dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,
  • kształtowanie postawy przyjacielskiej,
  • budowanie przyjaznej atmosfery,
  • integracja grupy,
  • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
  • motywowanie do samodzielnych doświadczeń,
  • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
  • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy,
  • motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami,
  • doskonalenie sprawności fizycznej,
  • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań,
  • poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu,
  • rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,
  • wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności,
  • poznanie wartości przyjaźni,
  • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół,
  • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie,
  • zachęcanie do dzielenia się przyniesionymi z domu zabawkami,
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
  • wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu,
  • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
  • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
  • kształtowanie poczucia rytmu,
  • wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie,
  • dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  • poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości,
  • kształtowanie pojęcia odwaga,
  • poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak),
  • poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych,
  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw,
  • wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów,
  • poznanie roli tempa w utworze muzycznym,
  • kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej,
  • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
  • nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy,
  • utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112,
  • poznanie wyglądu cyfr 1 i 2,
  • wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów,
  • poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami.