MISJA I WIZJA

"Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To czego nie zrobimy dla dzieci wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy.
Stymulowanie rozwoju jest łatwiejsze od  liczenia późniejszych strat.”
~ Maria Kielar

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”
~ Jan Paweł II

Nasza wizja

Zmierzamy do wychowania dziecka postępującego zgodnie z  systemem uniwersalnych wartości, rozumiejącego siebie i otaczający je świat, zawsze chętnego do działania i poznawania tego co nowe, posiadającego szeroką wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole.

Misja Przedszkola

Nasze Przedszkole nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”:

 1. Zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 2. Tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
 3. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości ze świata przyrody, kultury, sztuki, mowy i umiejętności niezbędnych do powodzenia na starcie szkolnym.
 4. Kształtuje postawy moralne, proekologiczne i prozdrowotne.
 5. Tworzy warunki do twórczego rozwoju każdego dziecka.
 6. Wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych takich jak: piękno, prawda, dobro, miłość.
 7. Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka i zapewnia dzieciom poznanie swoich praw.
 8. Kształtuje poczucie przynależności do Ojczyzny i Europy.
 9. Wykorzystuje naturalną, dziecięcą potrzebę ruchu tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 10. Kształtuje pozytywny stosunek dzieci do nauki.
 11. Zapewnia rodzicom partnerskie relacje w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego i wsparcie w działaniach wychowawczych, a także w czynny sposób włącza w życie przedszkola.

 

 

Absolwent naszego przedszkola

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znając siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Nasz Absolwent:

 • jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, wierzy w siebie;
 • jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny;
 • rozumie świat i wartości w nim nagromadzone;
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi;
 • jest przygotowany do roli ucznia;
 • dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną, akceptuje zdrowy styl życia;
 • jest samodzielny, zainteresowany nauką i książkami;
 • współdziała w zespole;
 • jest wrażliwy estetycznie;
 • odróżnia dobro od zła, przestrzega podstawowych wartości;
 • czuje się Gdańszczaninem, Polakiem i Europejczykiem;
 • kultywuje tradycje narodowe i regionalne;
 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej.