Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w Przedszkolu nr 1 w Gdańsku w godzinach od 8:00 do 13:00.

1,00 zł – stawka za 1 godzinę, pomnożona przez liczbę godzin wykraczających poza realizację podstawy programowej (8.00-13.00) oraz przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

10 zł – stawka dzienna żywieniowa, pomnożona przez liczbę dni  pracy przedszkola w danym miesiącu. Opłata za świadczenia przedszkolne jest naliczana indywidualnie dla każdego dziecka zgodnie z zawartą umową.

Numery kont Przedszkola Nr 1 w Gdańsku Tęczowa Jedyneczka:

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
Treść: Imię i nazwisko DZIECKA, grupa, za miesiąc, rok

INDYWIDUALNY NUMER KONTA

Opłata za wyżywienie w przedszkolu
Treść: Imię i nazwisko DZIECKA, grupa, za miesiąc, rok
INDYWIDUALNY NUMER KONTA

Wpłat na wymienione powyżej konta można dokonywać wyłącznie po uzyskaniu pisemnej informacji o aktualnych (w danym miesiącu) kwotach w przedszkolu. Opłaty należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca „z góry”.

 

Rada Rodziców – przelewy na konto:

Opłata na Radę Rodziców
Treść: Imię i nazwisko DZIECKA, grupa, za miesiąc, rok
Bank Pekao:  34  1240  5400  1111  0010  5629  5178

 

Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od 1 stycznia 2017r.: W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.