Dzieci   zakaźnie  chore lub   z   gorączką   pozostają  w  domu. Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. W początkowej fazie choroby dziecko najbardziej zaraża kolegów i koleżanki.

Prosimy  o  zgłaszanie  nam  wszystkich  przypadków zachorowań dzieci  na choroby zakaźne. Jeżeli dziecko źle się poczuje natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy aby numery Waszych telefonów którymi dysponujemy były stale aktualne. W nagłych przypadkach przedszkole  zapewnia natychmiastową pomoc przedmedyczną, nauczyciel wzywa  pogotowie, z równoczesnym zawiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów.

Przedszkole nie zatrudnia  pielęgniarki  i  lekarza. Leczenie i udzielenie pomocy lekarskiej odbywa się w obecności rodzica. W przedszkolu nie dokonuje się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.