Nauczyciele i opiekuni:.

 • Anna Pałkowska
 • mgr Jolanta Ringwelska
 • Aurelia Gorzyńska – woźna oddziałowa

Witamy wszystie dzieci po wakacjach. W tym roku szkolnym awansowaliśmy do grupy III i zmieniliśmy nazwę - nie jesteśmy już grupą  „Biedronek”, nazywamy się teraz „Pszczółki”. Mamy nową salę z innymi zabawkami i pomocami dydaktycznymi. W nowym roku przedszkolnym czeka nas dużo nowych wyzwań, doświadczeń i nauki, ale też świetnej zabawy. Chcemy jak najwięcej poznawać, wiedzieć i rozumieć.      Razem będziemy odkrywać  świat bo  Pszczółki są bardzo ciekawe i pracowite!

 

W miesiącu Maj:

Tematy tygodnia

1. Podróż po Europie
2. Wiosna na łące
3. Poznajemy Kaszuby
4. Rodzina jest najważniejsza

Treści programowe:

 • Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej;
 • Poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej;
 • Rozwijanie tożsamości europejskiej na gruncie poszanowania dla Polski i Europy;
 • Wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobywania wiedzy i umiejętności;
 • Rozumienie pojęcia: Polak, Europejczyk, Unia Europejska;
 • Wyposażenie dziecka w podstawowy zasób wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju, Europie;
 • Rozwój osobowości dziecka wrażliwego na otaczającą go rzeczywistość kulturową i przyrodniczą;
 • Słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu;
 • Poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary regionu kaszubskiego;
 • Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;
 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
 • Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt - owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;
 • Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy;
 • Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;
 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego; pomagają nam w chwilach zagrożenia;
 • Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;
 • Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego;
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;
 • Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych - miłość;
 • Klasyfikowanie przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia,
 • Układanie  przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy, odtwarzanie układów przedmiotów i tworzenie  własnych;
 • Rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • Przeliczanie elementów posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.