Drodzy Rodzice, 

 

nadszedł czas na nasze kolejne spotkanie w ramach Gdańskiego Forum Rodziców.

Zapraszamy na sobotę 23 marca na godz. 9.30.

Spotkanie online

Temat:  Mój i twój wzorzec. Dlaczego jesteśmy razem?

 

Temat wiodący na rok 2024: ROZUMIEM SIEBIE- ZROZUMIEM CIEBIE

- dla tych, którzy chcą pracować nad jakością więzi w rodzinie.

 

 

 Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc3ZGQ3NDYtNTY0MS00YzE4LWFiMDctYTJlNjliZTIwMGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98%22%2c%22Oid%22%3a%22e71b37d8-2539-44fc-ab63-af06c771b78d%22%7d